Ζητείται Απόφοιτος Πολιτικός Μηχανικός σε Μελετητικό Γραφείο

Ζητείται Απόφοιτος Πολιτικός Μηχανικός σε Μελετητικό Γραφείο

Απαιτούμενα προσόντα

Επαρχία/Πόλη: Πάφος

– Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
– Μέλος του Ε.Τ.Ε.Κ (ή σύντομη πρόθεση εγγραφής στο Μητρώο)
– Γνώση Ελληνικών και Αγγλικών
– Γνώση Auto Cad , MS Office
– Ικανότητα να εργάζεται ατομικά και ομαδικά
– Μόνιμος κάτοικος Κύπρου

Καθήκοντα

– Στατικές Μελέτες / Ετοιμασία Κατασκευαστικων Σχεδία
– Διαχείριση έργων ( ετοιμασία προσφορών, χρονοδιαγραμμάτων, εκτελεσθείσας
εργασίας, ενδιάμεσων πιστοποιητικών πληρωμής και τελικού λογαριασμού)
– Επιμετρήσεις ποσοτήτων , ετοιμασία και αξιολόγηση προσφορών
– Σύνταξη επιστολών για επικοινωνία με αρχιτέκτονες, πελάτες,και Διαχείρισης
Συμβολαίων Δημοσίων Συμβάσεων
– Επικοινωνία με αρχιτέκτονες, επιμετρητές και υπεργολάβους κατά την πρόοδο
των έργων

-Μισθός αναλόγως πείρας και προσόντων

-Δέκτες αιτήσεις αποφοίτων Πολίτικων Μηχανικων ,δικαιούχων πρόγραμματος
Πρακτικής άσκησης ΕΤΕΚ.

Email: [email protected]