29.9 C
Paphos
Thursday, September 21, 2023

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη προκηρύσσει τη δράση 19.2.4: “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ» σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, τον Κυπριακό Οργανισμό Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν την Προκήρυξη του Καθεστώς 19.2 – Δράση 19.2.4: «Συνεργασία» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης LEADER 2014 -2020 της Αναπτυξιακής εταιρείας Πάφου Αφροδίτη. Στόχος της Δράσης είναι η ανάπτυξη της υπαίθρου με σκοπό οι τοπικοί φορείς να υπερνικήσουν το εμπόδιο του κατακερματισμού, που παρουσιάζεται συχνά στις αγροτικές περιοχές, και να εργαστούν από κοινού για την τοπική ανάπτυξη.

Επιλέξιμες Δράσεις σε αυτήν την κατηγορία αφορούν τα ακόλουθα:

  • Κοινή δράση που αναλαμβάνεται με σκοπό το μετριασμό της αλλαγής του κλίματος ή την προσαρμογή σε αυτή,
  • Κοινές προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά Έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές,
  • Συνεργασία μεταξύ των φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων για την αειφόρο προμήθεια βιομάζας για χρήση στα τρόφιμα, στην παραγωγή ενέργειας και σε βιομηχανικές διαδικασίες,
  • Συνεργασία μεταξύ Ιδιωτικών Φορέων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για εξοικονόμηση πόρων, και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
  • Άλλες μορφές συνεργασίας.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προκήρυξης επιλέξιμες δράσεις αποτελούν μόνο  δράσεις που συνδέονται με την κυκλική οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος

Η ταχύτητα σκοτώνει

Ενδεικτικές Δράσεις αποτελούν:

  1. Σύσταση Δικτύου για τη Διαχείριση Αποβλήτων
  2. Χρήση κοινών διαδικασιών/ μεθόδων εργασίας/ εγκαταστάσεων και πόρων κυκλικής οικονομίας στην παραγωγική διαδικασία
  3. Δράσεις συνεργασίας για τη διαχείριση βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων κήπων και πάρκων
  4. Δράσεις συνεργασίας για την εξοικονόμηση πόρων και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  5. Δράσεις συνεργασίας για τη διαχείριση αποβλήτων.

Από τη Συνεργασία εξαιρούνται οποιεσδήποτε Δράσεις εφαρμόζονται ήδη στο Μέτρο 16 του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί ανέρχεται στο ποσό των  €125.000. Η ενίσχυση χορηγείται στο Δικαιούχο (Επικεφαλής Εταίρο του Έργου Συνεργασίας) με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών του Έργου. Ο συνολικός προϋπολογισμός δύναται να τροποποιηθεί από την ΟΤΔ, αναλόγως και των διαθέσιμων πιστώσεων της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης, μετά από έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής.

Δικαιούχοι είναι:

Οι Δικαιούχοι στη Δράση θα είναι συνεργασίες, οι οποίες εκπροσωπούνται από τον Επικεφαλή Εταίρο (Εταίρος 1) και πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας, όπως αυτοί καθορίζονται από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Μέσω της υπό αναφορά Δράσης η στήριξη παρέχεται ώστε να προωθηθούν μορφές συνεργασίας στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον δύο φορείς και συγκεκριμένα στηρίζονται:

(α) οι μέθοδοι συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων εντός της ΕΕ, του γεωργικού και του δασικού τομέα, της αλυσίδας τροφίμων και άλλων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων ενώσεων παραγωγών, συνεταιρισμών και διεπαγγελματικών οργανώσεων·

(β) η δημιουργία συμπλεγμάτων φορέων (clusters) και δικτύων· Οι δυνητικοί δικαιούχοι/ αιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για χορηγία η οποία θα υλοποιηθεί στην περιοχή παρέμβασης της ΟΤΔ στην Επαρχία Πάφου. Αναλυτική καταγραφή  των Κοινοτήτων που περιλαμβάνονται στην περιοχή παρέμβασης της ΟΤΔ περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 60% για τις επενδύσεις και στο 100% για τις λοιπές κατηγορίες δαπανών. Το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης θα ανέρχεται στις €50.000.

Σημειώνεται ότι ανεξάρτητα από τα ποσοστά βοήθειας και άλλες οικονομικές παραμέτρους που αναφέρονται στα διάφορα επιμέρους μέτρα του Προγράμματος, η Κυπριακή Κυβέρνηση διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής (μείωσης) των ποσοστών του ύψους της ενίσχυσης σε περίπτωση που διαφανεί ότι οι διαθέσιμες πιστώσεις είναι ανεπαρκείς.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα σχετικά Παραρτήματα, τα οποία διατίθενται στα γραφεία και στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ. Για την παραλαβή της δεν προβλέπεται κόστος.

Οι Δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τη Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2023, μέχρι και την Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου “Αφροδίτη” ΛΤΔ
Λεωφόρος Ελλάδος 33,

Τ.Κ. 8020, Πάφος – Κύπρος,

T: +357 26933455, +35796657368. Fax: +357 26933456, E: [email protected]

W: www.anetpa.com.cy

Υπεύθυνος Συντονιστής Μέτρου : Μάριος Ιωάννου

Support Local Business

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ