15.9 C
Paphos
Wednesday, February 28, 2024

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις Παγκύπριες εξετάσεις 2019 και το Μηχανογραφημένο Δελτίο

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοίνωσε  ότι η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2019 θα γίνεται από την Τρίτη, 5 Μαρτίου μέχρι και την Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019. Μετά την παρέλευση της καθορισμένης προθεσμίας, η Υπηρεσία Εξετάσεων θα επιτρέψει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις την εκπρόθεσμη υποβολή ή τροποποίηση αιτήσεων, κατόπιν υποβολής πλήρως αιτιολογημένου αιτήματος από τον υποψήφιο προς τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εξετάσεων και έγκρισής του, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 18/3/2019 και ώρα 3:00 μμ.

Μετά την παρέλευση και της προθεσμίας αυτής δεν θα επιτρέπεται καμία υποβολή ή τροποποίηση αιτήσεων.

 • Ποια είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων;

Οι τελειόφοιτοι μαθητές Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (μαθητές/τριες Γ΄ Λυκείου Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) θα υποβάλουν την αίτησή τους στο Κέντρο Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) του Σχολείου τους, σύμφωνα με διευθετήσεις που θα καθοριστούν από τη Διεύθυνση του κάθε Σχολείου, με στόχο την ομαλή λειτουργία του.

Η ταχύτητα σκοτώνει

Νοείται ότι όλες οι διαδικασίες υποβολής, τροποποίησης, οριστικοποίησης ή απόσυρσης αιτήσεων πρέπει αυστηρά να ολοκληρώνονται εντός της καθορισμένης προθεσμίας με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019. Όλοι οι τελειόφοιτοι μαθητές Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης πρέπει να υποβάλουν αίτηση, ακόμη κι αν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για σκοπούς απόλυσης. Τονίζεται ότι οποιαδήποτε λάθη στη συμπλήρωση της αίτησης βαρύνουν τον υποψήφιοοοποίος με την υπογραφή του επικυρώνει την ορθότητα των επιλογών του.Επισημαίνεται ότι καμία ευθύνη δεν φέρουν οι καταχωρητές και οι υπεύθυνοι των ΚΣΑ γιατις επιλογές των Πλαισίων Πρόσβασηςτων εξεταζόμενων μαθημάτων και των Σχολών/Τμημάτων των ΑΑΕΙ στις/στα οποίες/α επιθυμεί εισαγωγή ο υποψήφιος

 • Ποια τα δικαιολογητικά  για τελειόφοιτους μαθητές;

Κατά την προσέλευσή τους στο ΚΣΑ του Σχολείου τους, οι υποψήφιοι που είναι Κύπριοι υπήκοοι  πρέπει να παρουσιάζουν:

 1. Κυπριακή ταυτότητα

 2. Απόδειξη πληρωμής των τελών συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2019 (εκτός και αν παρακάθονται στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2019 μόνο για απόλυση)

Οι υποψήφιοι που δεν είναι Κύπριοι υπήκοοι αλλά είναι πολίτες χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με τα πιο πάνω πρέπει να παρουσιάσουν και την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους. Οι πολίτες τρίτων χωρών πρέπει να παρουσιάσουν την ταυτότητα αλλοδαπού ή το διαβατήριό τους.

 • Τέλη Εξετάσεων για σκοπούς πρόσβασης στα ΑΑΕΙ

Οι υποψήφιοι καταβάλλουν τέλη για να συμμετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και της Ελλάδας, τα οποία καθορίζονται για το 2019 σε €25.00 για κάθε εξεταζόμενο μάθημα πρόσβασης. Για την εξέταση της Πρακτικής Δοκιμασίας το τέλος εξέτασης ανέρχεται στα €50.00 Σημειώνεται ότι τα τέλη δεν επιστρέφονται στους υποψηφίους σε περίπτωση απόσυρσης και μη επαναϋποβολής της αίτησής τους. Οι υποψήφιοι, τελειόφοιτοι των Δημόσιων Σχολείων, θα καταβάλουν τα τέλη των εξετάσεων στη Γραμματεία του Σχολείου τους και θα προσκομίσουν την απόδειξη κατά την υποβολή της αίτησής τους στα ΚΣΑ. Από την καταβολή τελών εξαιρούνται οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσειςμόνο για σκοπούς απόλυσης.Τα παιδιά των εγκλωβισμένων απαλλάσσονται από τα εξεταστικά τέλη, αφού προσκομίσουν σχετικό πιστοποιητικό από την Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων.

 • Αίτηση για παροχή διευκολύνσεων σε ΑΜΕΑ

Οι υποψήφιοι που εντάσσονται στην κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες, για να μπορέσουν να διεκδικήσουν οποιεσδήποτε διευκολύνσεις, θα πρέπει:

 1. να συμπληρώσουν την παράγραφο 15 στην Αίτηση,

 2. να επισυνάψουν, μαζί με την αίτηση συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2019 και ειδικήέντυπη αίτηση προς την Υπηρεσία Εξετάσεων (Βλ. Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2019,Τόμος Α΄, σελ. 70), προσκομίζοντας όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για διεκδίκηση διευκολύνσεων κατά τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2019.

 • Αίτηση για Στρατιωτικές Σχολές

Οι ενδιαφερόμενοι για εισδοχή στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) της Ελλάδας, αφού συμπληρώσουν τηνπαράγραφο 17 της Αίτησης, θα πρέπει να υποβάλουν στο Υπουργείο Άμυνας ή νααποστείλουν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας (Εμμανουήλ Ροΐδη 4, Τ.Κ. 1432, Λευκωσία, Τηλ. 22807540, 22807787), και όχι αργότερα από τις 15 Μαρτίου 2019, τα ακόλουθα.

α) Αντίγραφο της αίτησης/μηχανογραφικού δελτίου συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2019 της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

β) Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο Κυπριακής ταυτότητας, στην οποία αναγράφεται ως Ιθαγένεια η Κυπριακή, το οποίο μπορούν να πιστοποιούν μόνο οι Επαρχιακές Διοικήσεις και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ).

γ) Πρόσφατο πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο (όχι πέραν του ενός μηνός) του Ατομικού Φακέλου του Οπλίτη ή Βεβαίωση από τη Μονάδα που υπηρετεί ή σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Τύπου «Α» από τα Στρατολογικά Γραφεία,

δ) Πρωτότυπο και πρόσφατο (με ημερομηνία έκδοσης όχι πέραν του ενός μηνός από τηνημερομηνία υποβολής των αιτήσεων) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου από την Αστυνομία.

 • Διεκδίκηση Θέσης σε Τμήμα Καλών Τεχνών

Οι διαδικασίες εξέτασης και διεκδίκησης θέσης στο Τμήμα Καλών Τεχνών του ΤεχνολογικούΠανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.), στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Εικαστικώνκαι Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και στο Τμήμα ΕικαστικώνΤεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν περιλαμβάνονται στις Παγκύπριες Εξετάσεις.

Λεπτομέρειες για τις ημερομηνίες υποβολής αίτησης και διεξαγωγής των Εξετάσεων για εισαγωγήστις πιο πάνω Σχολές/Τμήματα, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες, θα ανακοινωθούν από την Υπηρεσία Εξετάσεων σε μεταγενέστερο στάδιο, γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται ναπαρακολουθούν για ενημέρωσή τους την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

 • Διεκδίκηση θέσης για τα ΑΑΕΙ Ελλάδας

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας για τοέτος 2018, στην κατηγορία αλλοδαπών-αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) υπάγονται οι απόφοιτοι σχολείων για τους οποίους συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει την Ελληνική καταγωγή

β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις τελευταίες δύο τάξεις του Λυκείου ή αντίστοιχουσχολείου σε χώρα της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια βάσει της πιο πάνω οδηγίας, μπορούν να εισαχθούν στα Ελληνικά ΑΑΕΙ μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων, με την κατηγορία αλλοδαπών-αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).Οι τελειόφοιτοι και απόφοιτοι Κυπριακών Σχολείων Ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι δεν πληρούν τιςπιο πάνω προϋποθέσεις, εισάγονται στα Ελληνικά ΑΑΕΙ με ξεχωριστή διαδικασία η οποίααποφασίζεται και ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας.

 •  Υποψήφιοι άλλων κατηγοριών

Όλοι οι απόφοιτοι προηγούμενων χρόνων, καθώς και οι τελειόφοιτοι Ιδιωτικών Σχολείων, Δημόσιων Εσπερινών Λυκείων και Δημόσιων Εσπερινών Τεχνικών Σχολών θα υποβάλουντις αιτήσεις τους από την Τρίτη, 5 Μαρτίου μέχρι και την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2019 των υποψηφίων των πιο πάνω κατηγοριών αναφέρονται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με θέμα «Υποβολή Αιτήσεων συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2019 από τελειόφοιτους Δημόσιων Εσπερινών Λυκείων, τελειόφοιτους Δημόσιων Εσπερινών Τεχνικών Σχολών, τελειόφοιτους Ιδιωτικών Σχολείων και απόφοιτους προηγούμενων χρόνων».

Για περισσότερες πληροφορίες ή οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την τόσο σημαντική διαδικασία της συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 7007 7277 και ο Career Builder μας Βελισσάριος Βελισσαρίου θα σας παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια και καθοδήγηση χρειάζεστε!

Support Local Business

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ