ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ: Υπεγράφησαν τα συμβόλαια για την Ακτομηχανική Μελέτη Προστασίας και Βελτίωσης των νοτιοδυτικών ακτών

Υπογράφτηκε στις 6.6.2017 συμβόλαιο μεταξύ του Δήμου Γεροσκήπου και της Κοινοπραξίας Διον. Τουμαζής & Συνεργάτες – Ρογκάν και Συνεργάτες Α.Ε  για  την  «Παροχή Υπηρεσιών για την Μελέτη Προστασίας και Βελτίωσης των νοτιοδυτικών ακτών των Δήμων Πάφου και Γεροσκήπου».

Η περιοχή μελέτης είναι συνολικού μήκους τεσσάρων (4) χλμ. περίπου και οριοθετείται από τα δημοτικά μπάνια Πάφου στα δυτικά και το ξενοδοχείο Phaethon στα νότια και έχει ως κύριο στόχο να καθοριστεί η στρατηγική για την ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης με την προστασία της ακτής από τη διάβρωση και τη βελτίωση της ποιότητας της παραλίας, ούτως ώστε να είναι συμβατή με τουριστικές χρήσεις και χρήσεις αναψυχής και να παρέχει κυρίως τις απαραίτητες ασφαλείς συνθήκες χρήσης της ακτής από τους λουόμενους. Στα πλαίσια των στόχων της μελέτης αυτής περιλαμβάνεται και η οποιαδήποτε αναδιάταξη ή/και κατασκευή επιπλέον παράκτιων έργων, ούτως ώστε να υπάρξει βελτίωση/αύξηση της ασφάλειας των χρηστών του θαλάσσιου χώρου, ασφαλή χρήση της ακτής, αύξηση της αποδοτικότητας της παρούσας λειτουργίας τους και ισοκατανομή της άμμου στο σύνολο της περιοχής μελέτης. Τα μέτρα και τα έργα προστασίας και βελτίωσης της ακτής που θα προταθούν θα πρέπει να επιφέρουν τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον και να βρίσκονται μέσα στα πλαίσια των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης.

Η διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης είναι εννέα (9) μήνες και η συμβατική αξία, που ανέρχεται σε € 86,900 πλέον Φ.Π.Α., θα αναληφθεί εξ ημισείας από τους Δήμους Πάφου και Γεροσκήπου.

Την ευθύνη παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης θα έχει Επιτροπή Παρακολούθησης, που απαρτίζεται από Λειτουργούς των δύο Δήμων, του Κλάδου Θαλασσίων Έργων του Τμήματος Δημοσίων Έργων,  του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος.